Chức năng, Nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ Chi cục Quản lý thị trường

Tạo bởi chicucquanlythitruong

Ngày tạo 07/08/2014 - Lượt xem 6216

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận là đơn vị hành chính, trực thuộc Sở Công Thương, được thành lập theo Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 14/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Chi cục Quản lý thị trường Bình Thuận có chức năng, nhiệm vụ như sau:
 
1. Chức năng:
 
        Chi cục Quản lý thị trường giúp Giám đốc Sở Công thương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.
 
2. Nhiệm vụ:
 
        - kiểm tra việc tuân theo pháp luật các hoạt động thương mại, công nghiệp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thương mại. Đề xuất với Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch, biện pháp về tổ chức thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hóa theo pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại cho các tổ chức và cá nhân hoạt động liên quan đến thương mại trên địa bàn tỉnh.
 
         - Xây dựng và trực tiếp chỉ đạo các Đội  Quản lý thị trường thực hiện các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp.
 
         - Thường trực giúp Giám đốc Sở Công Thương chủ trì tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp ở địa phương có chức năng quản lý thị trường, chống đầu cơ buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép.
 
         - Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức thuộc Chi cục theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương và quy định của pháp luật.
 
         - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công chức thuộc biên chế của Chi cục theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Công Thương.
 
          - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Giám đốc Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh  và Cục Quản lý thị trường theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
 
          - Được quyền xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp theo thẩm quyền và được luật pháp quy định và chịu trách nhiệm về các quyết định đó.
 
          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
 
 
Nguồn tin: TCHC-QLTT

Cập nhật 08/08/2014

Thông báo

Văn bản pháp quy

Sở công thương tỉnh bình thuận Toàn văn Hiến pháp Việt Nam năm 2013 Phần mềm Quản lý văn bản

Bản đồ hành chính

Hình ảnh

Video-Clips