Văn bản Luật


Loại
văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Tình trạng
Luật 91/2015/QH13 24/11/2015 01/01/2017 Bộ luật dân sự năm 2015 Còn hiệu lực
Luật 03/2011/QH13 11/11/2011 01/7/2012 Luật tố cáo Còn hiệu lực
Luật 42/2013/QH13 25/11/2013 01/7/2014 Luật tiếp công dân Còn hiệu lực
Luật 55/2005/QH11 29/11/2005 01/6/2006 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 Còn hiệu lực
Luật 01/2007/QH12 04/8/2007 04/8/2007 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2007 Còn hiệu lực
Luật 27/2012/QH13 23/11/2012 01/02/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012 Còn hiệu lực
Luật 85/2015/QH13 25/6/2015 01/9/2015 Toàn văn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Còn hiệu lực
Luật 39/2013/QH13 16/11/2013 01/06/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng Còn hiệu lực
Luật 02/2011/QH13 11/11/2011 01/07/2012 Luật khiếu nại Còn hiệu lực
Luật 44/2013/QH13 26/11/2013 01/07/2014 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Còn hiệu lực
Luật 42/2013/QH13 25/11/2013 01/07/2014 Luật Tiếp công dân Còn hiệu lực
Trang 1 / 2 | Trở về 1 2 Kế tiếp