Văn bản Nghị định


Loại
văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Tình trạng
Nghị định 90/2017/NĐ-CP 31/7/2017 15/9/2017 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y Còn hiệu lực
Nghị định 97/2017/NĐ-CP 18/8/2017 05/10/2017 Nghị định 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hà Còn hiệu lực
Nghị định 98/2017/NĐ-CP 18/8/2017 18/8/2017 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương Còn hiệu lực
Nghị định 76/2012/NĐ-CP 03/10/2012 20/11/2012 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo Còn hiệu lực
Nghị định 75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 20/11/2012 Nghị định quy định chi tiết của Luật khiếu nại Còn hiệu lực
Nghị định 39/2012/NĐ-CP 27/01/2012 20/06/2012 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều c Còn hiệu lực
Nghị định 108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 10/01/2015 Nghị định về chính sách tinh giản biên chế Còn hiệu lực
Nghị định 34/2011/NĐ-CP 17/05/2011 05/07/2011 Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức Còn hiệu lực
Nghị định 04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 25/02/2015 Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Còn hiệu lực
Nghị định 64/2014/NĐ-CP 26/06/2014 15/08/2014 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân Còn hiệu lực
Nghị định 28/2013/NĐ-CP 04/04/2013 27/5/2013 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật Còn hiệu lực
Trang 1 / 2 | Trở về 1 2 Kế tiếp